Subvencije pri kupovini električnih vozila

Subvencije pri kupovini električnih vozila su uređene novom Uredbom Vlade Republike Srbije, donetom 02. Marta 2023. godine. Uredba definiše uslove i način sprovođenja subvencionisane kupovine novih električnih i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanje pokreće i električni pogon. Subvencije su uvedene 2020. godine kao jedna od mera u cilju smanjenja zagađenja vazduha. Za 2023. godinu Vlada je udvostručila ukupan iznos sredstava u ove svrhe, te ukupna sredstva namenjena subvencijama iznose 294.000.000 dinara.

Za koje kategorije vozila je moguće dobiti subvenciju?

Ovoj grupi pripadaju mopedi i laki tricikli na električni pogon, nominalne snage elektromotora do 4kW.

Maksimalni iznos subvencije iznosi 250€ po vozilu.

Ovoj grupi vozila pripadaju motocikli, motocikli sa bočnim sedištem, i teški tricikli čija nominalna snaga elektromotora prelazi 4 kW, laki četvorocikli čija nominalna snaga elektromotora ne prelazi 4 kW, kao i teški četvorocikli čija nominalna snaga elektromotora ne prelazi 15 kW.

Maksimalni iznos subvencije iznosi 500€ po vozilu.

M1 kategoriji pripadaju putnička vozila na električni pogon sa najviše devet mesta za sedenje uključujući i sedište vozača. N1 kategoriji pripadaju teretna vozila na električni pogon čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t.

Maksimalni iznos subvencije iznosi 5000€ po vozilu.

Kako podneti zahtev za subvencije pri kupovini električnih vozila?

Pravo na subvencije pri kupovini električnih vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Pravo na subvencije pri kupovini električnih vozila nemaju pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili, odnosno koji ostvare pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi i način sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza.

Zahtevi za subvencije pri kupovini električnih vozila, u skladu sa ovom uredbom, podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Beograd, sa naznakom:

„Zahtev za subvencionisanu kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i novih vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)“

Zahtevi za dodelu subvencija podnose se zaključno sa 31. oktobrom 2023. godine.

Postupak dodele subvencija se prekida ako visina opredeljenih sredstava subvencija u tekućoj godini nije dovoljna za odobravanje svih uredno predatih zahteva u toj godini.

U slučaju da su sredstva subvencija iskorišćena pre isteka kalendarske godine, Ministarstvo će na svojoj internet stranici o tome obavestiti zainteresovane strane, a postupak dodele subvencija se prekida.

Subvencije pri kupovini električnih vozila sprovode se samo isplatom iznosa na ime učešća za finansijski lizing za kupovinu novog vozila i plaćanja dela kupoprodajne cene novog vozila. Uredbom nije predviđeno subvencionisanje kupovine vozila kreditom.

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja kupuju vozilo na rate, da bi koristili subvenciju, dužni su da pre isplate subvencije zaključe ugovor o finansijskom lizingu i isplate iznos u visini od najmanje 15% kupoprodajne cene novog vozila davaocu finansijskog lizinga na ime dela učešća za odobrenje ugovora o finansijskom lizingu vozila.

Ako pravna lica, preduzetnici i fizička lica kupuju novo vozilo sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon što dostave dokaz da je u celosti isplaćen deo kupoprodajne cene koji se ne finansira iz sredstava za odobravanje subvencija.

Uredbom nije predviđeno subvencionisanje kupovine električnih bicikala, kao ni bicikala s pomoćnim motorom.

Nepotpune zahteve, odnosno zahteve uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana uredbom Ministarstvo neće uzeti u razmatranje.

 1. Podatke o podnosiocu zahteva: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mejl adresu;
 2. Potvrdu da lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira i pravnog saobraćaja;
 3. Potvrdu da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;
 4. Potvrdu o homologaciji predmetnog vozila koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja;
 5. Potvrdu o saobraznosti – Certificate of conformity („COCˮ), koja za vozila na električni pogon sadrži podatak da je vozilo električno;
 6. Predračun dobavljača za nabavku novog vozila;
 7. Predugovor između dobavljača i fizičkog lica koji sadrži naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, varijantu, snagu motora, ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke;
 8. Izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku vozila;
 9. Izjavu dobavljača da vozilo ispunjava sve propisane uslove iz člana 1. ove uredbe;
 10. Potvrdu da je dobavljač autorizovani diler novih vozila, koga je ovlastio proizvođač vozila, koje je predmet zahteva.

Podaci iz službenih evidencija pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosioc zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam. Dostavljena dokumentacija ostaje u arhivi Ministarstva, bez obaveze vraćanja ili kopiranja.

 1. Podatke o podnosiocu zahteva: naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (ne stariji od 15 dana na dan podnošenja zahteva), ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;
 2. Potvrdu da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
 3. Potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
 4. Dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 5. Potvrdu o homologaciji predmetnog vozila koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja;
 6. Potvrdu o saobraznosti – Certificate of conformity („COCˮ), koja za vozila na električni pogon sadrži podatak da je vozilo električno;
 7. Overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;
 8. Predračun dobavljača za nabavku novog vozila;
 9. Predugovor između dobavljača i pravnog lica ili preduzetnika koji sadrži naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, varijantu, snagu motora, ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke;
 10. Izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku vozila;
 11. Izjavu dobavljača da vozilo ispunjava sve propisane uslove iz člana 1. ove uredbe;
 12. Potvrdu da je dobavljač autorizovani diler novih vozila, koga je ovlastio proizvođač vozila, koje je predmet zahteva.

Podaci iz službenih evidencija pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosioc zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam. Dostavljena dokumentacija ostaje u arhivi Ministarstva, bez obaveze vraćanja ili kopiranja.

Ako je zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila potpun, Ministarstvo za zaštitu životne sredine donosi rešenje kojim se pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu odobrava subvencija.
Rešenjem se uređuje:

 1. naziv proizvođača, godina proizvodnje, model, tip, varijanta, snaga motora, ukupna cena vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke, identifikacioni broj vozila (broj šasije);
 2. iznos subvencije koji će biti uplaćen na račun davaoca lizinga, odnosno prodavca;
 3. rok za isplatu minimalnog iznosa učešća u slučaju zaključenja ugovora o finansijskom lizingu za kupovinu vozila, odnosno rok u kome preduzetnik, pravno lice odnosno fizičko lice mora da plati kupoprodajnu cenu u slučaju kupovine vozila sopstvenim sredstvima;
 4. rok za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu za kupovinu vozila, odnosno zaključenje ugovora o kupovini vozila.

Postupci dodele subvencija započeti po zahtevima podnetim u 2022. godini, po postupku propisanom Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) („Službeni glasnik RS“, br. 132/21), okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Za zahteve iz 2022. godine, po kojima je doneto rešenje o dodeli subvencija, a za koje nisu protekli rokovi određeni tim rešenjem – rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji vozila, kao i rok za isplatu u celosti preostalog dela kupoprodajne cene, podnosilac zahteva je dužan da u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, dostavi novi predračun za nabavku novog vozila i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku vozila.

Pronađi

Pronađi
Zatvori
Scroll to Top